Loading...

Ponúkané služby

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - BOZP

V zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o BOZP), § 1), ktorou sa ustanovujú všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie BOZP a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.
Našou prioritou BOZP je vám:
 • zaistiť bezpečnosť, zdravie a pracovnú schopnosť vašich zamestnancov,
 • prispieť k minimalizácii škôd na vašich zariadeniach, výrobkoch, v službách, pri výlukách v pracovnom procese a minimalizovať vaše finančné straty.
Ponúkame vám nasledovné služby BOZP:
 • vstupný audit BOZP (hĺbková kontrola stavu BOZP s odporúčaniami),
 • pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • poradenstvo - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
 • vedenie a aktualizácia agendy BOZP,
 • prítomnosť pri kontrolách BOZP inšpektorátom práce,
 • šetrenie pracovných úrazov,
 • vypracovanie kompletnej dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • poradenstvo pri výbere ochranných osobných pracovných prostriedkov - OOPP.
Ponúkame Vám služby v oblasti výchovy a vzdelávania BOZP:
 • oboznamovanie s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci v zmysle §7 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z.,
 • oboznamovanie vodičov referentských vozidiel v zmysle §7 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z.,
 • oboznamovanie s prácami vo výškach a nad voľnou hĺbkou v zmysle §3 vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z.,
 • oboznamovanie zamestnancov bez elektrotechnického vzdelania, ktorí môžu obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami v zmysle §20 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.,
 • koordinácia zasadnutia komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,,
 • oboznamovanie zástupcov zamestnancov pre BOZP.

Ochrana pred požiarmi - OPP

V zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi), 2 časť) sa ustanovujú povinnosti právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľ, fyzických osôb a obcí predchádzaniu vzniku požiarov.
Našou prioritou OPP je vám :
 • zaistiť bezpečnosť vám aj vašim zamestnancom z hľadiska ochrany pred požiarmi,
 • z hľadiska prevencie vám zaistiť bezpečnosť pri predchádzaní vzniku požiarov vo vašich objektoch či na vašich strojných a iných zariadeniach.
Ponúkame Vám :
 • vstupný audit OPP (hĺbková kontrola stavu OPP s odporúčaniami),
 • poradenstvo a konzultačná činnosť OPP,
 • výkon preventívnych protipožiarnych prehliadok v stanovených lehotách,
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie OPP,
 • školenie ochrany pred požiarmi (vstupné a opakované školenia OPP),
 • odbornú prípravu protipožiarnych hliadok (pracoviska, asistenčnej),
 • školenie ochrany pred požiarmi - mimopracovný čas,
 • určovanie požiadaviek na požiarnu bezpečnosť stavby pri užívaní stavby a zmene v užívaní stavby,
 • vykonávanie a vyhodnocovanie požiarnych poplachov,
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení a riešenie protipožiarnej bezpečnosti výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov a posudzovanie materiálov a podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
 • spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa.
Ďalej ponúkame:
 • • predaj hasiacich prístrojov,
 • • predaj príslušenstva pre zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov.
CIVILNÁ OCHRANA
 • kontrola stavu dokumentácie na úseku civilnej ochrany,
 • poradenstvo a konzultačnú činnosť na úseku ochrany pred požiarmi,
 • vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva,
 • vypracovanie plánu ochrany zamestnancov,
 • vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany.

Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

Vyhláškou MPSVaR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie BOZP pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich...), § 4), na stavenisku musí byť okrem projektovej dokumentácie potrebnej na uskutočňovanie stavby aj zhotoviteľská dokumentácia, návody a pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci potrebné na bezpečný výkon práce. Súčasťou zhotoviteľskej dokumentácie je technologický postup stavebných prác vo vzťahu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Našou prioritou na stavenisku je prevenciou:
 • prispieť k zaisteniu BOZP a pracovnú schopnosť osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti,
 • prispieť k minimalizácií vzniku pracovných úrazov, vzniku škôd, nehôd, havárií a iných ohrozeniach v dôsledku nízkej kultúry BOZP.
Koordinácia bezpečnosti zahŕňa najmä:
 • uplatnenie všeobecných zásad prevencie BOZP a požiadavky v ohľade na bezpečnosť pri práci,
 • kontrolovanie správneho uplatňovania dohodnutých pracovných postupov,
 • dohľad nad zabezpečením vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti,
 • spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, osobám na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné,
 • úpravu plánu BOZP so zreteľom na zmeny v priebehu prác,
 • dohľad nad dodržiavaním plánu BOZP,
 • opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov,
 • umiestnenie pracoviska, jeho prístupnosť, určenie komunikácií alebo priestorov na priechod a pohyb zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovných prostriedkov,
 • podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi,
 • dohľad nad poriadkom a čistotou na stavenisku,
 • určovanie podmienok na odstraňovanie použitých nebezpečných materiálov alebo látok,
 • spoluprácu medzi zamestnávateľmi a fyzickými osobami,
 • vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutočňovaných na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti,
 • určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o nebezpečné materiály alebo látky,
 • návrh technických alebo organizačných riešení, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať.

Zamerania

Terminý platia a vždy sa ich snažíme na 100% dodržať

Naše služby sú kvalítne a za príjemné ceny. Pri dlhodobých zakáznikoch je možná dohoda na cene.

Zameriavame sa nato aby poskytované služby boli natoľko kvalitné aby našim zákazníkom nevznikli žiadne komplikácie.

Našú prácu vykonávame podľa najnovších znení noriem, právnych predpisov a postupujeme v zmysle zákona SR.

O nás


Pripravujeme

Referencie


Ceny služieb

Ceny nie sú pevne stanovené, všetko záleží od náročnosti práce, požiadaviek klienta, počtu zamestnancov, rizík na pracovisku a dĺžky spolupráce.

Zanechajte nám odkaz

Ing. Miroslav Vrabec
IČO : 51631776
Drábsko 68
976 53

Mobil : 0950 628 998
Email : miroslav@vrabec.biz